Szanowni Państwo!


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:


1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE S.A., 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.

2) Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oze@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 42a.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:  iod.energa-oze@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f  RODO, czyli jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Energa OZE S.A. Prawnie uzasadnionym interesem jest np. obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5) Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ogłoszonego przez Energa OZE S.A. 

6) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać niżej wskazane podmioty. 

a. Uprawnione organy publiczne, na podstawie przepisów prawa,

b. Podmioty Grupy Energa,

c. Podmioty dostarczające korespondencję, 

d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 

e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,

f. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwis urządzeń wykorzystywanych przez Administratora Danych. 

7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu Energa OZE S.A.

a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;

b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków. 

c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8) Informujemy o przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

b. sprostowania swoich danych osobowych (np. do ich poprawienia),

c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli będzie to miało zastosowanie,

d. przenoszenia danych, e. usunięcia danych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dla osób zatrudnionych lub współpracujących z kontrahentem spółki Energa OZE S.A., których dane zostały udostępnione spółce Energa OZE S.A.

W związku z postanowieniami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że w sprawie realizacji swoich praw lub wniosków związanych z ochroną danych osobowych możesz się kontaktować korzystając z poniższych informacji:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE S.A.
 2. Nasze dane kontaktowe to: l lub adres korespondencyjny - ul. Grunwaldzka 42A, 83-000 Pruszcz Gdański.
 3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oze@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Wykonawcy/Podwykonawcy, którego Pan/Pani reprezentuje.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z działaniami w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy Energa OZE S.A, a Wykonawcą.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz załatwianie zgłaszanych przez nich spraw, w tym związanych z realizacją przedmiotu umów zawieranych przez Energa OZE S.A.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  • Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  • Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  • Podmioty świadczące usługi informatyczne.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 6.
  • W zakresie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca/Podwykonawca, którego Pani/Pan reprezentuje, zawarł umowę z Energa OZE S.A, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń Spółki;
  • Po tym okresie przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Przypominamy o przysługujących na podstawie RODO prawach:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie zawartej umowy.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak zaznaczamy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić rozpatrzenie Twojego wniosku.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub z IOD (pkt 2, 3).

 1. Przypominamy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Kukiełczak

e-mail: iod.energa-oze@energa.pl