Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Energa OZE S.A.

ogłasza

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU

Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce

 

 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:
  • kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA wraz z wypełnionymi oświadczeniami (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),
  • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
  • deklaracja niezależności (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia).

 

 1. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
  • oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:
 2. posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
 7. informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Tryb postępowania
  • Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  • Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do 28 grudnia 2021 roku do godziny 14.00 na adres: Energa OZE S.A., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 42a.
  • Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce „nie otwierać”.
  • Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku.
  • Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.
  • Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.
  • Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.
  • Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.