Komunikat dotyczący kontrolowanej regulacji wody na Jeziorze Głębokim

Komunikat dotyczący kontrolowanej regulacji wody na Jeziorze Głębokim

W wyniku niezbędnych prac remontowych w MEW Gałąźnia Mała, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników, obiektu i terenów okolicznych, chroniąc je przed ewentualnym podtopieniem przy przekroczeniu piętrzenia w czasie prac, został obniżony poziom piętrzenia wody na Jeziorze Głębokim. Postój elektrowni został zaplanowany w okresie najmniejszych przepływów tj. od 15 czerwca do 18 czerwca. Poziom obniżenia był dopuszczalny i zgodny z posiadanym przez spółkę Energa OZE pozwoleniem wodnoprawnym.

Na Jeziorze Głębokim poziomy eksploatacyjne są następujące: maksymalny, który jest jednocześnie normalnym (roboczym) poziomem piętrzenia: 92,55 m n.p.m. i minimalny dopuszczalny poziom piętrzenia: 90,45 m n.p.m. Podczas prac remontowych poziomy piętrzenia mieściły się w dopuszczalnych granicach z pozwolenia wodnoprawnego. W chwili obecnej zbiornik się napełnia i zostanie przywrócony do pierwotnego poziomu w ciągu najbliższych dni.

Obniżenie poziomu wody było całkowicie kontrolowane i z dużym wyprzedzeniem zaplanowane oraz przebiegało w tempie zgodnym z posiadanym przez spółkę pozwoleniem wodnoprawnym. Obniżanie poziomu wody w tym tempie miało na celu umożliwienie organizmom żywym przemieszczenie się.
Należy wyjaśnić, że wahania poziomów jezior są zjawiskiem naturalnym i zależnym od warunków pogodowych.

Obumieranie fauny wodnej jest naturalnym procesem występującym w przyrodzie, więc warto podkreślić, że martwe organizmy zalegają również pod poziomem wody. Właśnie ze względu na dobro organizmów żyjących w Jeziorze Głębokim zostały właściwie dobrane odpowiednie minimalne poziomy wody w tym zbiorniku.

Energa OZE prowadzi ciągły proces oczyszczania rzek i zbiorników wodnych z płynących zanieczyszczeń, które są wychwytywane na kratach elektrowni wodnych należących do spółki. Zanieczyszczenia te są segregowane i odpowiednio utylizowane przez spółkę.

Energa OZE SA w 2019 roku przekazała do zagospodarowania łącznie ponad 450 ton odpadów napływających na kraty, przyczyniając się przy tym do oczyszczania rzek.

Nie doszło do naruszenia prawa w odniesieniu do pozwolenia wodnoprawnego

Kontrole przeprowadzone na terenie Elektrowni Wodnej Gałąźnia Mała przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie stwierdziły naruszeń w zakresie przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego. Aktualnie Spółka czeka na oficjalną decyzję postępowania RDOŚ.

Energa OZE przykłada wagę do ochrony przyrody i robi wszystko co w jej mocy, aby skutki koniecznego obniżenia poziomu piętrzenia wody, jaki wystąpił w jednym z obiektów, były jak najmniej odczuwalne dla otoczenia.

Energa SA wprowadza do swojego systemu zarządzania nową procedurę obligującą spółki Grupy Energa do wcześniejszego raportowania wszelkich planowanych działań remontowych i modernizacyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na społeczny odbiór przedsięwzięcia. Przewidywane konsekwencje środowiskowo-energetyczne, które może spowodować spółka w wyniku planowanych prac remontowych zostaną z miesięcznym wyprzedzeniem przedstawione w formie komunikatu zewnętrznego m.in. jednostkom samorządowym i lokalnym organizacjom pozarządowym.